¨
GIR DEG GRUNNLEGGENDE KUNSTFAGLIG UTDANNELSE OVER 1-2 ÅR
ET SOSIALT OG KREATIVT MILJØ MED STOR KUNSTNERISK TAKHØYDE

Strykejernet Kunstskole

Strykejernet Kunstskole har over 30 års erfaring som en av Oslos mest ettertraktede kunstskoler. Skolens lokaler er fordelt mellom to gamle industribygninger som ligger vakkert til ved Akerselva. Det ene er opprinnelig et gammelt farveri fra 1800-tallet, det andre har en hundre år lang historie som metall- og sveiseverksted. Her finner du i dag skolens undervisningsrom, atelier, kunstverksteder, gallerier, kunstbibliotek og kjøkken.

Strykejernet Kunstskole passer for deg, enten du er en nysgjerrig nybegynner eller om du ønsker å videreutvikle egne ferdigheter og kunstneriske interesser. Vi tilbyr kunnskap, undervisning og veiledning i et sosialt og kreativt miljø med stor kunstnerisk takhøyde og levende diskusjoner.

Vårt undervisningstilbud er bredt og variert. Undervisningen på Strykejernet Kunstskole er hovedsakelig kursbasert og med en hands-on tilnærming til materialer, metoder, kreativ tenkning og kunstneriske tema. Vi anser prøving og feiling som eneste mulige vei til både kunnskap, selvstendighet og kunstnerisk egenart.

Kursene våre dekker mange forskjellige fagområder tilknyttet det visuelle kunstfeltet. Vi tilbyr kurs innen tegning, maleri, skulptur, grafikk, installasjon, performance, blandede medier, kreativ metode, komposisjon m.m.

Følg oss på Instagram

Tilbake

Undervisning

Undervisningen ved Strykejernet er lagt opp som kursperioder med 3 ukers varighet. Alle perioder innledes og avsluttes med et fellesmøte der alle elever og ansatte møtes. Nye elever starter høsten med basiskurs i tegning, maleri, grafikk og skulptur. Du blir kjent med grunnleggende teknikker, metoder og materialer. I tillegg får alle innføring i relevante verksteder og verktøy. Vårt mål med dette er å gi deg et bredt, praktisk og teoretisk erfaringsgrunnlag for videre fordypning.

Etter at basiskursene er gjennomført i løpet av 1. semester kan elevene fra begge års-trinnene velge mellom temabaserte kurs eller selvstendige fordypningsprosjekt med veiledning. Det øvrige undervisningstilbudet varierer noe fra år til år. Kursene berører forskjellige fagområder, tema og metoder. Vi planlegger ut fra hvilke behov/ønsker elevene har, hvilke lærere/veiledere som er tilgjengelige og hva skolen oppfatter som relevant.

Undervisning har tre hovedelementer som består av:

 

Basiskurs

TEGNING: Tegning er å regne som et universelt kreativt verktøy, enten det er snakk om skissearbeid eller som selvstendig kunstnerisk uttrykksform. Med tegning kan du tilnærme deg konkrete eller mer abstrakte problemstillinger på en svært direkte måte. Undervisningen legger vekt på kreative metoder og en utforskende tilnærming til tegning som språk. Det tilbys kurs i både tradisjonelle tegne-teknikker som akt og perspektiv og i mer idebaserte og eksperimenterende tegnekurs.

Kurstilbudet gir deg også en vid forståelse av tegning som medium, både i kunsthistorisk kontekst og i samtiden. Enten du jobber med å utvikle nye ideer, lage tankekart, eller med å få en bedre forståelse av maleri, skulptur, bevegelse, design, illustrasjon eller annet, er tegning et nyttig hjelpemiddel.

MALERI: Maleri har en helt sentral plass i kunsthistorien og i hjertene til mange unge kunstnere i dag. Men ingen andre medier også har skapt mer bråk og debatter om hva kunst kan eller ikke kan være. Maleri er et uendelig rikt medium som forener spontanitet og eksperimenteringsvilje med mange ulike tradisjoner og flere tusen år med historie.

Undervisningen på Strykejernet baserer seg på en forståelse av maleri som et egenartet visuelt og fysisk språk, og vi ønsker derfor å lære deg mest mulig om selve virkemidlene du uttrykker deg med. Kursene gir deg bred kunnskap om farge og materialer, bruk av redskaper, teknikker og metoder som gjør deg bedre utstyrt til å videreutvikle egne interesser og prosjekter. Arbeidet med maleri er også en studie i visuell kultur, å reflektere over og tolke den synlige verdenen rundt oss.


GRAFIKK
: Grafikk er et tverrfaglig medium som også lar deg kombinere elementer fra mange andre områder, som tegning, foto, maleri eller digitale uttrykk. Her vil du lære generelt mye om billedbehandling og visuelt spennende måter å tolke et motiv. Kurstilbudet vårt innen grafikk er stort og variert. Etter grunnkursene får du anledning til å lære stadig nye teknikker, eller til å fordype deg mer i noe du allerede kjenner til.

Grafisk kunst er i stadig utvikling, så i tillegg til tradisjonelle teknikker, rettes mye av undervisningen mot bruken av nye materialer og mer eksperimentelle metoder. Målet er å gi deg en god forståelse av grafikk som uttrykksform og et solid fundament for ditt eget videre arbeid.

TREDIMENSJONAL KUNST: Kurstilbudene innen tredimensjonal kunst omfatter arbeid med både tradisjonelle medier og nyere kunstformer, fra f.eks. skulptur i gips og bronsestøping til blandede medier, installasjon, video og performance. Tredimensjonal kunst er derfor en samlebetegnelse på mange relevante og forskjellige fagområder hvor forståelse av rom er avgjørende. Kursene vi tilbyr er varierte; noen fokuserer på arbeidet med materialer og form, andre kurs på arbeid med hele rom, objekter og skala, og ellers innen improvisasjon, performance og video med mer. Du vil her få jobbe med å kombinere ulike kunstformer og selv undersøke hvordan mening oppstår og endres i selve møtet mellom medier og uttrykk i en gitt situasjon.

Målet er å gi deg ulike strategier som lar deg utnytte rom og materialer med frihet til selv å kunne påvirke akkurat hvordan dette skjer. I tillegg til individuell veiledning, legger alle kursene opp til diskusjoner og felles gjennomganger underveis i arbeidet. Målet med undervisningen er at du skal få utvikle både følsomhet og forståelse for form, rom, komposisjon, skala og materialer, og ellers gjøre deg bevisst på hvordan kunst defineres ut ifra sammenhengen den er i.Samtidskunst, kunsthistorie og teori

Kunstfeltet har aldri vært større eller mer komplekst. Vi mener at noen grunnleggende kunnskaper er nødvendig for at du skal kunne se eget arbeid i en større sammenheng - og for å ruste deg til veien videre. To av tre onsdager i hver periode er derfor satt av til kunsthistoriske emner, kunstteori, kunstnerbesøk og felles utflukter til gallerier og museer. Tilbudet er ment å gi deg en bedre generell kunstforståelse og samtidig bedre treffsikkerhet i valg av videre utdanning.

I løpet av to år vil du få et grunnriss av mange relevante perspektiver og fagområder, slik som tegn- og billedteori, forholdet mellom evolusjon, biologi og sansning, persepsjonspsykologi, visuell antropologi, medieteori, kunst og teknologi, språkteori og narrativ, kritisk teori, feminisme og kjønn, postkoloniale perspektiver, kunstsosiologi og mye mer. Her får du anledning til å reflektere over en rekke spennende tema og til å delta i felles diskusjoner om kunsthistoriske og dagsaktuelle problemstillinger.

Dokumentasjon og utstillinger

Dokumentasjon av egen arbeidsprosess og utstillinger er en vesentlig del av undervisningen ved Strykejernet. Dette er materiale som gir grunnlag for refleksjon, vurdering og veiledning tilpasset dine behov og interesser. Vi mener at kunstfaglige læreprosesser er grunnleggende erfaringsbaserte, og at disse erfaringene også må bevisstgjøres underveis.

Kursperiodene ved Strykejernet varer i 3 uker og avsluttes med en utstilling av elevenes arbeider fra perioden. Ved hver semesteravslutning åpner vi dørene og inviterer publikum til våre tradisjonelle jule- og sommerutstillinger. I tillegg til dette kan våre elever lage selvstyrte utstillinger på ett av våre to gallerier – Autonom og Brenneriet.


Tilbake

Skoleinformasjon

Strykejernet Kunstskole er et heltidsstudium i visuelle kunstfag og driftes i henhold til Voksenopplæringslovens kapittel 4. Hvert år er avsluttende og alle elever kan gå i inntil to år.

Studielån: Utdannelsen ved Strykejernet Kunstskole er godkjent for lån og stipend fra Lånekassen. Lån kan gjøres om til stipend når et eller to år er fullført og bestått.

Pris og innbetaling: 23 000 pr semester, 46 000 kr pr år. Forskuddsbetaling ved aksept av studieplass er 2 000 kr. Alle elever fyller ut en kontrakt som regulerer innbetalingen av skolepengene. Dette vil i praksis si at de som mottar lån fra Lånekassen betaler pr. semester og de som ikke mottar lån kan avtale månedlige innbetalinger.

Vitnemål: Ved bestått skoleår mottar elevene vitnemål.

Åpningstider:
Undervisning 10:00-15:00 mandag - fredag.

Åpningstid 08.00-23.00 mandag - fredag.

Tilbake

Søknadsinformasjon

Fyll inn alle tekstfelter i søknadsskjemaet og last opp inntil 10 bilder av egne kunstneriske arbeider. Ingen fil må være større enn 2 mb. Har du videoer over 2 mb så send filen via opplasningstjenesten www.filemail.com. Nedlastningslinken må legges ved nederst i søknadsteksten. Du mottar bekreftelse på mottatt søknad.

SØKNAD: last opp søknadsskjema her.

Svarbrev sendes ut fra skolen pr epost i midten av mai. Dersom du får tilbud om plass etter første opptaksrunde må du bekrefte at du tar plassen ved epost OG innbetaling av elevplassbekreftelse (kr. 2 000,-) innen svarfristen.

Dersom vi har ledige plasser vil vi ta andre opptaksrunde i midten av juni og nye svarbrev vil bli sendt ut pr epost, med svarfrist (epost OG innbetaling av elevplassbekreftelse) i slutten av juni.

Tilbake

Ansatte

Strykejernet Kunstskole har en liten og fast stab som kommuniserer tett med elevene. Skolens faglærere har lang pedagogisk erfaring i tillegg til selvstendig kunstnerisk virksomhet. Ved behov leier skolen inn eksterne krefter blant kunstnere med spisskompetanse innen sitt fagområde.

Thorleif Gjedebo

Rektor
Thorleif er utdannet ved Det Spanske Kunstakademi i Barcelona, Oslo Kunstakademi og som Pedagog ved Universitetet i Oslo. Han underviser i flere fag og har gjennom sin karriere utviklet den grunnleggende pedagogikken ved skolen. Thorleif grunnla skolen på Kampen i Oslo 1982.

Kjetil Teigen

Undervisningsinspektør/faglærer grafikk
Kjetil er utdannet lektor i kunstfag og studerte billedkunst med fordypning i maleri ved Kunstakademiet i Trondheim. Han er skolens undervisningsinspektør og faglærer i grafikk. Undervisningen fokuserer på en rekke billedskapende teknikker, utforskende verkstedpraksis og veiledning av individuelle fordypningsprosjekter.

Joachim Cossais

Kontoransvarlig/studieveileder
Joachim har utdanning fra Kunstakademiet og Statens Håndverk- og Kunstindustrihøyskole i Oslo, samt Gerrit Rietveld Akademiet i Amsterdam. Som billedkunstner arbeider han hovedsakelig med maleri. Joachim er skolens studieveileder og kontoransvarlig - i tillegg underviser han noe i maleri og holder skolens årlige Søknadskurs.

Janine Magelssen

Faglærer/tegning
Utdannelse fra University of Colorado, fine art og Kunsthøyskolen i Oslo (SHKS). Janine underviser hovedsakelig innen tegning. Som billedkunstner arbeider hun innen flere disipliner, men har sin base i tegning, objekt og installasjon. I sin undervisning vektlegger hun en åpen, undersøkende holdning til tegnebegrepet.

Tommy Johansson

Faglærer maleri og tredimensjonal kunst
Tommy er utdannet ved bl.a. Kunstakademiet i Oslo. Han underviser i maleri og tredimensjonal kunst og er ansvarlig for skolens program i kunsthistorie og teori. Selv er han også utøvende kunstner, med en eksperimentell tilnærming til maleri som medium - noe som inkluderer arbeid med skulptur, papirarbeid, collage og annet.

David Reid

Faglærer skulptur
David er født i Auckland, New Zealand, og utdannet som metallurg i stål. Han har arbeidet med bronsestøp og keramikk gjennom hele 70- og 80-tallet, både på New Zealand og i London. David er skolens vandrende leksikon og kyndige alkymist som fremmer en dypere forståelse for forholdet mellom teknikk og materialer.


Monica Winter

Faglærer tredimensjonal kunst
Monica er utdannet fra Kunstakademiet I Bergen og underviser i installasjon, performance, foto, landart og improvisasjon. Kursene utfordrer konvensjonelle uttrykksmåter og hun ser alltid mulighetene i det grenseoverskridende og utradisjonelle. Utøvende kunstner med bred utstillingspraksis og i tillegg utdannet gartner - noe som gjerne lekker inn i undervisningen.

Eirik Lillebror Mikkelborg

Assisterende verksmester/grafikk
Eirik er utdannet grafiker ved avdeling for Kunst- og håndverk på Kunsthøgskolen i Oslo. Han er tilknytta skolens grafikkverksted som assisterende verksmester. Som billedkunstner jobber Eirik primært med tresnitt og er bl.a. et aktivt medlem i den Oslo-baserte kunstgruppen Krausekollektivet.


Anne Espelid

Galleriansvarlig
Anne er utdannet ved Oslo Kunstfagskole, Strykejernet Kunstskole og Institut Saffranier (Grafikk), i Antibes, Frankrike. Hun er selv utøvende billedkunstner og jobber hovedsakelig med maleri. Anne bor og arbeider i Oslo med atelierplass på Gamle Fornebu Kultursenter. Ellers oppholder hun seg deler av året i Antibes, hvor hun også har atelier.

Tilbake

Lokaler og materialer

Strykejernet kjøper inn alle relevante læremidler som er nødvendig for kursene som holdes gjennom året. Skolen prioriterer elevenes tilgang til faglitteratur, materiale, verktøy og utstyr høyt. Vi tror at tilgang og mangfold til materialer fører til bedre og mer aktiv læring. Alle basismaterialer er derfor inkludert i skolepengene og elevene kan bruke verksteder og atelierer fritt innen skolens åpningstid.

Tilbake

Studietur til Can Serrat, Spania

Can Serrat er en gammel vingård fra 1800-tallet, omgitt av vakre olivenlunder og vingårder ved foten av fjellet Mont Serrat – hjemsted for Catalonias kjente Benedictiner-kloster. En halvtimes busstur unna ligger travle Barcelona med utallige kafeer, gallerier og verdenskjent arkitektur.

Strykejernet samarbeider med Can Serrat som er et internasjonalt kunstnersenter – drevet av kunstnere og for kunstnere. Elevene vil i en periode av skoleåret ha mulighet til å kunne bruke stedet og ikke minst Barcelona, som inspirasjon og arbeidssted for videre utvikling.

Miljøet på Can Serrat er det elevene selv som lager. Stedet drives som et kollektiv, hvor hver og en bidrar med sitt for trivsel og kreativ utfoldelse. Stedet har egen kokk som tar seg av matlaging og innkjøp, mens renhold og orden er det elevene eget ansvar.

Undervisning

Undervisningen deles opp i ulike workshops som holdes av lærere ved Strykejernet eller lokale kunstnere fra området. Det er ett kurs av gangen som går over et par uker og som vil følge rutinene fra Strykejernet. I helgene er det ingen undervisning, men elevene står fritt til å bruke stedets utstyr. Studioene er utstyrt med basisutstyr som bl.a. et grafisk verksted med presse.

Les mer: canserrat.org

Fra venstre: Montserrat-fjellene, The black Madonna, Cal Noio, El Bruc


Tilbake

Kontakt oss

Tlf: 23 35 31 90
Adresse: Brenneriveien 9.
Kontortid: 10:00-15:00

epost: post@strykejernet.no

 

Søndagsmarked på Indigo

 


Tilbake

F.A.Q

 

- Hvem kan søke: Alle over 18 år med interesse for kreativitet!
- Trenger jeg generell studiekompetanse for å komme inn? = Du trenger ikke :)
- Får jeg lån hos Lånnekassen? = Ja! (les mer under skoleinfo)

Strykejernet er en del av Oslos «kreative akse» og i nabolaget finner du Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO), Westerdals reklameskole, Arkitekthøgskolen, Dansens Hus og arkitektur og design-senteret DOGA for å nevne noen.

Strykejernet Kunstskole AS